Guest: Gian Piero Mangano

Affiliation: INFN, Napoli